JAMES 1:19-27

JONATHAN WHITE

James-Faith

SERMON NOTES

Scripture Reading:

Matthew 13:1-8

Sermon Readings:

James 1: 19-20 ESV

James 1:21-25

Matthew 13:18-23

James 1:26-27

James 1:

What is God telling me today?